Rozpočtová skladba

JSON | CSV
Kód Název Popis Poznámka Rezervováno
RS001 Členské příspěvky členské příspěvky *)
RS002 Dary dary, dědictví a bezúplatná plnění od vnějších subjektů určená na volby a politickou činnost
RS003 Státní příspěvek na eurovolby příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Evropského parlamentu *) **)
RS004 Mzdové výdaje mzdy zaměstnanců a jiných osob v rámci závislé činnosti podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, náklady na odvody (zdravotní a sociální pojištění) a související daně; patří sem odměny za výkon funkce (např. vedoucího odboru), nepatří sem odměny lidí, kteří pro stranu pracují na základě mandátní či příkazní smlouvy mimo výkon funkce v orgánech strany; tato položka je na celostátní úrovni ve správě personálního odboru, na krajské úrovni ve správě předsednictva
RS005 Výdaje na provoz prostor strany výdaje na nájem, energie, internet, pojištění apod. prostor strany, například sídla nebo Pirátských center.
RS006 Příspěvek na mandát poslance příspěvek na mandát poslance *)
RS007 Příjmy z pronájmu a prodeje příjmy z pronájmu, pachtu a prodeje movitého a nemovitého majetku, např. příjmy z prodaných triček a jiných předmětů
RS008 Odvedené koaliční podíly peníze odváděné jako podíl z příspěvku na mandát zvoleného senátora či krajského zastupitele, která Česká pirátská strana obdrží od Ministerstva financí a musí je rozdělit podle uzavřené koaliční smlouvy; zbytek peněz po odvedení koaličních podílů je předmětem rozpočtového určení příjmů
RS009 Participativní rozpočtování prostředky určené k přerozdělení participativním způsobem. Z prostředků nelze přímo čerpat, ale po proběhnutí participativního rozpočtování jsou přerozděleny do nových nebo stávajících čerpatelných výdajových položek.
RS010 Převod výsledku hospodaření peníze převedené do dalšího roku na základě výsledku hospodaření z předchozího roku; při schvalování rozpočtu obsahuje zpravidla odhad výsledku, který je následně zpřesněn po schválení výsledku hospodaření za předchozí rok (viz podrobně § 21 rozpočtových pravidel)
RS011 Přijaté koaliční podíly příjmy z politických akcí - koalic, se kterými je spojen některý státní příspěvek anebo obdržené vypořádání vyplývající z výsledku hospodaření s penězi vyčleněnými do kampaně
RS012 Příjmy z podnikání Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zákona č. 424/1991 Sb., tj. zejména příjmy z ovládaných právnických osob (Piráti žádnou takovou zatím nemají)
RS013 Příjmy z vnitrostranických půjček Vnitrostenické půjčky nebo jejich vratky
RS014 Příjmy z vnitrostranických služeb Pseudopříjmy z vnitrostranických poskytování služeb
RS015 Příspěvek na mandát krajského zastupitele příspěvek na mandát krajského zastupitele nebo zastupitele hl. m. Prahy *)
RS016 Příspěvek na mandát senátora příspěvek na mandát senátora *)
RS017 Příjem z jiných akcí příjmy z pořádání společenských akcí, tombol, příjmy ze vstupného, příjmy z rozhodčího řízení
RS018 Výdaje v administrativní oblasti výdaje související s provozem administrativního odboru ***), např. archiv, provoz kanceláří a nájem nebytových prostor na Pirátská centra, pořádání zasedání fóra apod. ****); výdaje na daně a poplatky patří do samostatné kapitoly (viz níže) a nebudou v této položce zahrnuty
RS019 Výdaje ve finanční oblasti výdaje související s provozem finančního odboru ***), např. platba za vedení účetnictví, zpracování výroční zprávy, audit, vedení mzdové agendy, náklady na služby fundraiserů mimo volební období, náklady na vedení bankovního účtu apod. ****); výdaje na daně a poplatky patří do samostatné kapitoly (viz níže) a nebudou v této položce zahrnuty
RS020 Výdaje na kontrolní činnost výdaje spadající do působnosti kontrolní komise, např. výdaje na rozhodčí řízení, prověřování hospodářských výsledků, pořízení důkazů apod.; položka se uplatní typicky pouze na celostátní úrovni, krajská sdružení zatím svoje kontrolní orgány nezřídily; správcem položky je kontrolní komise
RS021 Výdaje v mediální oblasti výdaje spadající do působnosti mediálního odboru ***), například propagace, pronájem míst na plakáty a jiné plochy, pořádání akcí, tisk Pirátských listů, grafiku, sazbu a tisk, logistiku a distribuci propagačních materiálů, pořádání tiskových konferencí, webovou prezentaci a tvorbu videí, dodávky psavkyň, služby mediálních agentur mimo zakázky na volby, monitoring apod.; ****)
RS022 Výdaje v personální oblasti výdaje související s provozem personálního odboru ***), pokud nejde o mzdové výdaje, např. výdaje na služby koordinační, organizační a poradenské služby související s dobrovolníky, výdaje na uspořádání školení, výdaje na cestovné dobrovolníků, výdaje související s najímáním lidí apod. ****)
RS023 Půjčky a úvěry zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky
RS024 Výdaje republikového výboru výdaje spadající do působnosti republikového výboru ***) - zahrnovat provozní výdaje a rezervu republikového výboru (cestovné a náklady na zasedání); správcem této položky je republikový výbor, hospodářem jeho jednatel
RS025 Výdaje na rozhodčí činnost výdaje spadající do působnosti rozhodčí komise, např. výdaje na rozhodčí řízení, pořízení důkazů apod.; položka se uplatní typicky pouze na celostátní úrovni, krajská sdružení zatím svoje rozhodčí orgány nezřídily; správcem položky je rozhodčí komise
RS026 Výdaje v technické oblasti výdaje související s provozem technického odboru ***), např. platby za hosting a provoz serverů, registrační poplatky domén, zakázky na správu jednotlivých systémů apod.
RS027 Výdaje v zahraniční oblasti výdaje související s provozem zahraničního odboru ***), např. pořádání mezinárodních korespondencí, náklady související s účastí na akcích v zahraničí, členské příspěvky na členství v mezinárodních organizacích apod.; položka se uplatní typicky pouze na celostátní úrovni, krajská sdružení své zahraniční odbory zpravidla nezřizují; na celostátní úrovni je správcem položky zahraniční odbor
RS028 Výdaje na eurovolby volební výdaje na kampaň pro volby do Evropského parlamentu
RS029 Rezerva předsednictva výdajové prostředky odložené v účelově neurčené rezervě. Rezerva nesmí přesáhnout 1/5 rozpočtu. Z rezervy nelze čerpat, toliko z ní rozhodnutím předsednictva převádět do jiných výdajových položek rozpočtu.
RS030 Výdaje vnitrostranických půjček Zápůjčky a splátky prostředků uvnitř strany mezi středisky
RS031 Stálý příspěvek stálý příspěvek podle zákona č. 424/1991 Sb.
RS032 Státní příspěvek na sněmovní volby příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Poslanecké sněmovny *) **)
RS033 Výdaje na senátní volby volební výdaje na kampaň pro volby do Senátu Parlamentu České republiky; typicky je vedená v rámci příslušného krajského sdružení a příspěvek na tuto kampaň může jít z centrály do krajského rozpočtu formou dotace
RS034 Výdaje na činnost komunálních zastupitelů provozní výdaje představitelů - na činnost komunálních zastupitelů hrazené z rozpočtu strany
RS035 Výdaje na činnost krajských zastupitelů provozní výdaje představitelů - na činnost krajských zastupitelů hrazené z rozpočtu strany
RS036 Výdaje na činnost senátorů provozní výdaje představitelů - na činnost senátorů zvolených s podporou Pirátů hrazené z rozpočtu strany
RS037 Výdaje v právní oblasti výdaje na právní služby a právní pomoc; tato položka je na celostátní úrovni ve správě právního týmu
RS038 Výdaje na projekty projektově řízené aktivity, např. participativní rozpočtování a jiné projektově řízené aktivity nevolební povahy nespadající do jiné položky (např. projekt svobodná hudba); správcem položky je příslušné předsednictvo.
RS039 Výdaje na sněmovní volby náklady na volební kampaň, kauci, volební materiály, pořádání volebních akcí, volebního manažera (není-li zaměstnanec) apod. (dále jen souhrnně „volební výdaje“) na kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
RS040 Výdaje předsednictva výdaje spadající do působnosti předsednictva ***) - jelikož předsednictvo vede celou rozpočtovou jednotku a má všeobecnou působnost, může zahrnovat i všechny další provozní výdaje; díky tomu zpravidla není potřeba, aby krajské sdružení rozpisovalo všechny výdaje podle různých oblastí, zatímco v celostátním rozpočtu už je to vzhledem k výši výdajů vhodné; správcem této položky je příslušné předsednictvo
RS041 Výdaje na krajské volby volební výdaje na kampaň pro volby do zastupitelstev krajů a do zastupitelstva hl. m. Prahy
RS042 Výdaje na komunální volby volební výdaje na kampaň pro volby do zastupitelstev obcí, měst (s výjimkou hl. m. Prahy), městských obvodů a městských částí
RS043 Příjmy z právní činnosti vrácené soudní poplatky a vysouzené náhrady
RS044 Výdaje na činnost europoslanců jiné než mzdové výdaje na činnost volených představitelů v Evropském parlamentu, např. odměny, platby za objednané analýzy, poradci a pomocníci apod., nejsou-li hrazeny Evropským parlamentem, ale z rozpočtu strany (dále jen „provozní výdaje představitelů“). Jsou-li placené osoby zaměstnanci strany, pak výdaje související s nimi patří pod mzdové výdaje
RS045 Příjmy z rozhodčí činnosti zálohy nákladů a uložené pokuty
RS046 Úroky z vkladů
RS047 Výdaje na činnost poslanců provozní výdaje představitelů - na činnost poslaneckého klubu
RS048 Výdaje na daně a poplatky výdaje na zábory, poplatky apod., které nejsou zařazeny pod mzdovými výdaji; tato položka je na celostátní úrovni ve správě finančního odboru, na krajské úrovni ve správě předsednictva
RS049 Přebytek přebytek rozpočtu tak, aby byl rozpočet zdrojově vyrovaný (tj. rozdíl příjmů a výdajů). Přebytek je kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji.
RS050 Schodek schodek rozpočtu tak, aby byl rozpočet zdrojově vyrovaný (tj. rozdíl příjmů a výdajů). Přebytek je záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji. Schodek je možný pouze, pokud je schválený výhled rozpočtu a je jasně uvedeno, z čeho bude v budoucnu kryt.